بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

در یک حادثه آتش سوزی، علاوه بر خسارت هایی که به ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی وارد می آید، احتمال اینکه دامنه آتش سوزی گسترده شده و سبب وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث و اموال اشخاص ثالث که در مجاورت مورد بیمه آتش سوزی قرار دارند گردد، وجود دارد. از آنجا که در بیمه نامه آتش سوزی، صرفاً خسارت وارد به ملک یا اموال مورد بیمه تحت پوشش قرار داده می شود، چنین آسیب ها و صدماتی که به اشخاص ثالث یا اموال اشخاص ثالث وارد می آیند، در بیمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت. از اینرو، بیمه گذار بیمه نامه آتش سوزی می تواند به دنبال خرید بیمه نامه آتش سوزی، اقدام به خرید بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نیز بنماید. در این بیمه نامه، چنانچه منشأ و علت بلافصل بروز حادثه ای که از ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی گسترش یافته و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالی به اشخاص ثالث و احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار گردیده است، یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه آتش سوزی باشد، این گونه خسارت ها با رعایت شرایط بیمه نامه و سقف تعهدات بیمه نامه، در تعهد بیمه گر قرار می گیرد.
بیمه آتش سوزی