بیمه نامه های حوادث انفرادی شامل چه پوشش هایی هستند؟

پوشش بیمه نامه های حوادث انفرادی

بیمه نامه های حوادث انفرادی بیمه نامه هایی هستند که به ما کمک می کند هزینه های تحمیلی در زمان وقوع حوادث را جبران کنیم . حوادث گاهی امکان دارد به فوت فرد حادثه دیده منجر شود یا وی را دچار نقص عضو شدید نماید . یعنی بخشی ازعضو یا اعضای بدن دیگر توانایی انجام کارهای طبیعی را نداشته باشندیا پرداخت هزینه های پزشکی درمانی را پرداخت نماییم که توسط این بیمه نامه این هزینه ها قابل جبران خواهد بود. حتی اگر دارای مشاغلی باشیم که درآمد روزانه داشته باشیم اگر به طور موقت قادربه کار نباشیم یا از کار افتادگی حادث شود و قادر به کسب درآمد روزانه نباشد در این بیمه نامه ها حداکثر سه ماه از محل این بیمه نامه در یافت کنیم . البته منوط به اینکه از درآمدهای ماهانه قبلی فرد بیشتر نباشد. یعنی حداکثر پرداخت معادل درآمد ماهانه فرد نه بیشتر .
در این بیمه نامه همه احتمالات بعد از حادثه و هزینه های احتمالی و خسارت های فرضی دیده شده است که شامل فوت ، نقص عضو ، هزینه های پزشکی و ازکارافتادگی موقت روزانه است.