بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث اشخاص


موضوع بیمه حوادث اشخاص تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه های پزشکی و درمانی در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک را می توان مورد تأمین بیمه گر قرار داد. از این چهار مورد، دو ریسک آن (فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم)، از ریسک های اصلی و دو ریسک دیگر (جرح و از کارافتادگی موقت)، از ریسک های تبعی یا فرعی به شمار می روند.