بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث اشخاص: به دو شکل انفرادی یا گروهی عرضه می شود. در بیمه حوادث انفرادی، شخص معینی که ویژگی های او در برگه پیشنهاد بیمه قید شده است، بیمه می شود و بیمه گذار و بیمه شده نیز اغلب یک نفر است. در حالی که در بیمه حوادث گروهی شماری از اشخاص به عنوان بیمه شدگان تعیین می شوند و ویژگی های آنها در فهرستی که بیمه گذار تهیه می کند، قید می شود. اغلب شرایط بیمه های گروهی حوادث، به ویژه جدول نقص عضو، همان است که در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث پیش بینی شده است. در بیمه های گروهی، بیمه گذار غالبا حق بیمه را به صورت اقساط ماهانه به بیمه گر پرداخت می کند. در بیمه های گروهی با صدور برگه های الحاقی مکرر، تغییرهای حاصل در فهرست بیمه شدگان عملی می شود که باید با دقت و مراقبت کافی همراه باشد.