بیمه حوادث کار

بیمه حوادث کار

بیمه حوادث کار: این نوع بیمه، حوادثی را که احتمال دارد حین کار و انجام وظیفه یا به مناسبت آن برای بیمه شده پیش آید مورد تأمین قرار می دهد و مورد نیاز و درخواست کارفرمایان و کارگزارانی است که مایلند در مقابل حوادث ناشی از کار و فعالیت حرفه ای خود، تأمین لازم را کسب کنند؛

– بیمه حوادث مسافرت و مأموریت که در برگیرنده تأمین حوادثی است که در مدت مأموریت رخ می دهد
– بیمه حوادث مسافرت هوایی
– بیمه حوادث مسافرت دریایی و زمینی
بیمه حوادث تحصیلی (دانش آموزان و دانشجویان)
بیمه حوادث ورزشی یا بیمه ورزشکاران