بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

شما می توانید با داشتن بیمه نامه شخص ثالث، خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود، جبران نمایید. البته براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موظفند وسایل نقلیه خودرو خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهند. در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا مالی شود. به همین دلیل با ارائه بیمه نامه حوادث راننده به شما که دارنده وسیله نقلیه هستید، این امکان فراهم گردد تا خسارت های جانی وارده به رانندگی مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید.