بیمه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی داروخانه ها

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی داروخانه ها

تمامی مسئولان فنی داروخانه های مجاز جهت بیمه نمودن افراد ثالث و مراجعه‌کنندگان بایستی این بیمه مسئولیت را تهیه نمایند
تعهدات بیمه نامه
۱- جبران خسارتهای جانی وارد به بیماران، ذو الحقوق آنها و نیز سایر اشخاص ثالث در محدوده داروخانه ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مشخص شده و مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران
۲- ادعای حقوقی علیه مراکز درمانی به علت های عدم کارآیی، فقدان و نقص در امکانات پزشکی ، تجهیزات فنی و تأسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه و مداوا ، جراحی و دوران بستری بیمار اگر منجر به خسارت های جانی( فوت و یا نقص عضو ) به بیمار و یا اشخاص ثالث گردد.