بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، و بیمه آتش سوزی واحد صنعتی

بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه آتش سوزی واحد صنعتی

دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با توجه به پوشش بیمه مسئولیت معدن یورت گلستان در حد ۲۱۰ میلیون تومان برای هر نفر، مبلغ خسارت پس از طی مراحل قانونی در اسرع وقت به بازماندگان جانباختگان حادثه پرداخت خواهد شد.
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (Employer Liability Insurance) ریسک جبران خسارتهای اجتناب ناپذیر کاری، و دیه ازدست رفتگان را برعهده میگیرد. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، همه کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت و بهداشت کارکنان در محیط کار را تامین نمایند. با استناد به این ماده در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه پارسیان هزینه ها را جبران نمایید.
بیمه آتش سوزی