بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

 

براساس ماده 116 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی بی مبالاتی، عدم مهارت کافی باعث فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان اسیب رساندن به اشخاص ثالث (به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما) در حین انجام کار وجود داشته باشد بیمه مسئولیت مدنی عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود.

به عبارت دیگر خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می شوند را مسئولیت مدنی عمومی می نامند.

در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان همان طور که اشاره شد، افرادی که دچار زیان و خسارت قرار می گرفتند از نظر بیمه گران کاملا مشخص بودند و کارفرما دقيقا می دانست چه فرد یا افرادی یا در چه محل آنان را بیمه خواهد داد و یا در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان یا پیراپزشکان که در قسمت های بعدی بیشتر از آن صحبت خواهد شد، تمامی بیمارانی که به پزشک مورد بیمه (بیمه گذار) مراجعه نموده اند و دچار آسیب جانی شده اند آشکار و مشخص می باشد. ولی در هنگام کار و فعالیت روزمره ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی به فرد یا افرادی از جامعه خساراتی وارد نمایند که شاید آنان را تاکنون ندیده و یا درباره آنان حتی یک بار هم نشنیده باشند. در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی افرادی که فعالیت آنها در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و یا مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان قرار نمی گیرند و مطابق قوانین عمومی کشور به خصوص قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و تعریف کلی ماده یک آن تحت پوشش قرار می گیرند. از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود اما باید به خاطر داشت این نوع بیمه انواع بسیار گسترده ای دارد و این صرفا چند نمونه آن است:

 

مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ ها در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

مسئولیت مدنی مدیران سالن ها و مجموعه های ورزشی

مسئولیت مدنی مسئولین فنی کلینیک ها و بیمارستانها

مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و اماکن اقامتی

مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو

مسئولیت جامع شهرداری

سایر