47 - تمدید طرح تخفیف خانواده بیمه بدنه

تمدید طرح تخفیف خانواده بیمه بدنه

تمدید طرح تخفیف خانواده بیمه بدنه

به استحضار میرساند با توجه به استقبال بیمه گذاران، طرح تخفیف خانواده تا مورخ 1396/10/30 در سیستم های صدور بدنه تمدید میگردد.