حادثه و صدمه بدنی در بیمه حوادث

حادثه و صدمه بدنی در بیمه حوادث

حادثه: در بیمه حادثه شخصی، حادثه تعریفی دارد که با تعریف حادثه در اذهان عمومی متفاوت است؛ به موجب مفاد شرایط عمومی بیمه حادثه، حادثه موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کند و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت بیمه شده شود.

صدمه بدنی: نتیجه حادثه ای که در تعهد بیمه گر است، باید صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک باشد. منظور از صدمه بدنی (جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت) لطمه یا لطمات وارده به سلامتی عضو یا اعضای بدن بیمه شده است که موجب اختلال در اعمال حیاتی یا عادی بدن بیمه شده می شود و از طرف پزشک قابل تشخیص باشد.
بنابر این مواردی مانند ترس و نگرانی و بی خوابی و … تا جایی که منشأ عضوی نداشته باشد و از طرف پزشک قابل تشخیص نباشد، جزو موارد مورد تعهد بیمه گر تلقی نمی شود.

بیمه حوادث