خسارت های غیرقابل جبران در بیمه بدنه

خسارت های غیرقابل جبران در بیمه بدنه

خطرهای خارج از شمول بیمه بدنه عبارت اند از: جنگ، شورش، اعتصاب و تهاجم؛ خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای؛ خسارت هایی که به طور عمدی توسط بیمه گذار، ذی نفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد شود.
خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.
در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.
خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.