مزایای بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور چیست؟

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

مسافرین سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند.حوادثی که در صورت بروز با توجه به شرایط خاص خارج از کشور می تواند موجب هزینه های سنگین و دردسرهای زیادی شوند از این رو بیمه مسافرت به خارج از کشور با مزایای ذیل پیش بینی گردیده است:

۱)پرداخت هزینه های درمان ، جراحی و دارویی ناشی از حوادث یا بیماریهای که در طول مدت مسافرت بروز می نماید
۲)پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی طبق شرایط بیمه نامه
۳)پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
۴)پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه
۵)راهنمایی و کمک رسانی به هنگام سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
۶)بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست
۷)بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
۸)پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان

بیمه مسافرتی