مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

 

در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت مربوط به بیمه آتش سوزی را رد کند یا آن را به نسبت درجه و تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، کاهش دهد.
١. هرگاه حادثه بر اثر تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، روی داده باشد.
۲. هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل نکرده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید.
در این ماده دو نکته قابل بررسی است:
الف) شناخت ذوی الحقوق و به عبارت دیگر اینکه چه اشخاصی می توانند در بیمه ذوی الحقوقی شناخته شوند.
در این مورد ذوی الحقوق در اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر شناخته می شوند:
ذوی الحقوق اشخاص حقیقی عبارت اند از: بیمه گذار، ذی نفع، مرتهن و شریک یا شرکای بیمه گذار (به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه..
ذوی الحقوق اشخاص حقوقی عبارت اند از: اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل بازرس و همچنین شرکا و سهامداران به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه؛ بنابراین همسر و فرزندان و اعضای خانواده، هریک از نامبردگان که هیچ گونه سهمی در مالکیت مورد بیمه با اداره مؤسسه حقوقی نداشته باشند ذوی الحقوق تلقی نمی شوند و خسارت (باتوجه به رعایت شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه) قابل رسیدگی و تسویه خواهد بود.
قابل ذکر است: طبق اصل جانشینی، بیمه گر می تواند پس از تسویه خسارت نسبت به پیگیری مقصر با مقصران حادثه جهت مطالبه خسارت اقدام کند.
ب) عدم رعایت ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه
در این ماده وظایف بیمه گذار در بروز خسارت در رابطه با اقداماتی که باید انجام شود، در ۵ بند آمده است.
از این رو، چنانچه بیمه گذار به موجب بندهای ۳ و ۴ جهت جلوگیری از توسعه خسارت اقدامات لازم را به عمل نیاورد یا بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی دهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال کند، (مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد)، باتوجه به بندهای الف و ب، بیمه گر بنا به تشخیص می تواند خسارت را رد کند یا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق آن را کاهش دهد.