پوشش های اضافی بیمه عمر

پوشش های اضافی بیمه عمر

 

در کنار ارائه پوشش های مربوط به خطر فوت و تأمین دوره بازنشستگی (اندوخته سرمایه گذاری)، در بیمه عمر و سرمایه گذاری، برخی پوشش های اضافی نیز در قالب بیمه های تکمیلی عمر، ارائه می شوند.
در پوشش های اضافی، تمامی حق بیمه جذب خطر می شود. بنابراین، پوشش های اضافی، اندوخته ریاضی و در نتیجه ارزش بازخرید ندارند. در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر و پوشش های اضافی آن، هر دو قرارداد واحدی را تشکیل میدهند. اگر قرارداد اصلی باطل، معلق، فسخ یا بازخرید شود، پوشش های اضافی آن نیز بخودی خود متوقف می شود.

انواع پوششهای اضافی:
انواع پوشش های اضافی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری ارائه می شود، عبارتند از:
پوشش اضافی فوت در اثر حادثه
پوشش پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه
پوشش اضافی امراض خاص (پرداخت کمک هزینه درمان بیماری های صعب العلاج)
پوشش پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراکز درمانی
پوشش معافیت از پرداخت هزینه ها در صورت از گار افتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا  حادثه)
پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)
پوشش پرداخت سرمایه نقص عضو در صورت نقص عضو  یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه
پوشش مستمری از کار افتادگی در صورت از کار افتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)
پوشش پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کار افتادگی دائم و کامل

 

پوشش اضافی فوت در اثر حادثه

پوشش پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

پوشش معافیت از پرداخت هزینه ها در صورت از کارافتادگی دائم و کامل