ادوردز | بیمه پارسیان

ادوردز

بیمه تضمین کیفیت و عیوب اساسی ساختمان (LDB)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان

بیمه گر نتایج مالی خسارتهای ناشی از حوادث زیر را که طبق قانون، موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول را جبران خواهد کرد.

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.

برای خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان کلیک کنید

به منظور تأمین بیمه ‌ای جامعه پزشکی کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان توسط شرکت بیمه پارسیان ارائه گردیده است. این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.

ملاک مسئولیت افراد در قبال جامعه و همچنین در مقابل آحاد جامعه ،‌ قوانین حاکم بر آن جامعه می باشد و در کشور ما در وحله اول مجموعه قوانین مجازات اسلامی و سپس قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و سایر مقررات جاری تعیین کننده مسئولیت افراد می باشد.  در اینجا به برخی از مواد مجموعه قوانین مجازات اسلامی که بر مسئولیت پزشکان صراحت دارد بشرح زیر اشاره می گردد.

ماده ۳۱۹ـ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده ۲۹۵ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

تبصره ۳ـ‌ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

مراجع قضایی با توجه به مفاد قانونی فوق الذکر در خصوص مسئولیت حرفه ای پزشک نسبت به صدور رأی اقدام می نماید و تعهدات بیمه گر در ماده ۵ بیمه نامه بر این اساس تنظیم گردیده است.

در این بیمه مسئولیت، مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد به عبارت دیگر چنانچه پزشک به غیر عمد یعنی بعلت خطا،‌ اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود.  نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.

در ارتباط با تعهدات بیمه گر در بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است

ـ بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز می باشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.

ـ در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.

از طرف دیگر از مراجع تصمیم گیرنده در خصوص مسائل مربوط به حرفه پزشکان، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، تشکیل آن در ۳۳ ماده در سال ۱۳۶۹ تصویب گردیده است.

از جمله اهداف سازمان مذکور مندرج در ماده ۲ قانون یاد شده است که چنین تعریف گردیده است: تلاش در جهت حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و هنچنین تلاش در جهت اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی جزء وظایف سازمان مذکور می باشد.

در خصوص وظایف و اختیارات سازمان مذکور در بند ۷ از ماده سوم اینگونه مقرر گردیده است. همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.”

مرجع رسیدگی در قانون مذکور، هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشیه از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی را در اختیار دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.

همانگونه که ملاحظه شد علاوه بر مراجع قضایی، سازمانهای دیگری نیز از جمله سازمان نظام پزشکی وجود دارد که نظریه کارشناسی آنان در خصوص مسئولیت پزشک معتبر است بر این اساس در بیمه نامه امکان جبران خسارت بدون رأی دادگاه نیز پیش بینی گردیده است و در این ارتباط بند ۲/۱/۵ بیمه نامه چنین اشعار می دارد:

۲/۱/۵ ـ در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بمه گر محرز باشد، بیمه گر میتواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار و مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.

ـ با توجه ماده یاد شده، بیمه گر مخیر است با اخذ نظریه کارشناسی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان پزشکی قانونی نسبت به جبران خسارت وارده قبل از صدور رأی دادگاه اقدام نماید.

لازم به توضیح است سازمان پزشکی قانونی، مرجع کارشناسی پذیرفته شده از سوی مراجع قضایی است و از نظر سازمانی وابسته به قوه قضائیه است و در قریب به اتفاق رأی های صادره به نظریه کارشناسی سازمان یادشده استناد می گردد.

ـ از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.

ـ در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتداً بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد.  مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط  بیمه گر اول می باشد.

ـ پزشک بدون موافقت کتبی بیمه گر حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

استثنائات بیمه نامه

 • ـ چنانچه پزشک خارج از تخصص به انجام معالجه اقدام نماید و علاوه بر آن چنانچه پزشک در تخصص خود معالجه را انجام داده باشد ولی بیمه نامه را بر مبنای تخصص خود خریداری ننموده و حق بیمه متناسب را نپرداخته باشد بیمه گر متعهد جبران کامل خسارت نمی باشد.
 • ـ چنانچه پزشک به انجام معالجه و مداوا بر خلاف قوانین جاری کشور اقدام نماید اگر چه ضوابط پزشکی رانیز بطور کامل راعایت نموده باشد.
 • ـ بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه و بیمارستان نیز مستثنی گردیده است.
 • ـ هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع نیز استثناء گردیده است بعنوان مثال ضرر و زیان بیمار ناشی از دست دادن موقعیت شغلی به دلیل معالجات پزشک.

مدت بیمه نامه: حداکثر یکساله صادر می گردد و برای سالهای آتی با شماره جدید،‌ تمدید می گردد.

فسخ بیمه نامه: بدون هیچگونه پیش شرطی هر یک از طرفین میتوانند تقاضای فسخ بنماید البته در صورت فسخ از طرف بیمه گر، برگشت حق بیمه بصورت روزشمار محاسبه و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه محاسبه می گردد.

محدود جغرافیایی: محدوده جغرافیایی بیمه نامه کشور ایران و درج نشانی مطب و بیمارستان صرفاً جهت تماس با بیمه گذار و یا استفاده از تخفیفات گروهی می باشد.

برای خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان کلیک کنید

صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

طرح مستمری و مکمل بازنشستگی

برای خرید آنلاین بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری کلیک کنید

یکی از معیارهای توسعه یافتگی و مولفه های اصلی رفاه اجتماعی در هر کشور یا اجتماعی، میزان استفاده از بیمه های زندگی (بیمه های عمر) و مستمری ها می باشد و ضریب نفوذ این بیمه ها شاخصی برای اندازه گیری آن است. از سوی دیگر، همانطور که صندوق بین المللی پول نیز بیان کرده است، مولفه های اقتصادی، لازمه توسعه پایدار اجتماعی است. رشد و توسعه اقتصادی در افزایش نرخ اشتغال، کاهش میزان فقر، کنترل تورم و در نتیجه جلوگیری از کاهش یا از بین رفتن درآمدها برای اقشار کم درآمد، موثر است و یکی از مهم ترین راهکارهای دسترسی به این کارکردها، توسعه بیمه های زندگی می باشد.

١ تاریخچه بیمه های عمر

١.١ بیمه های عمر در جهان

اگرچه، بیمه های عمر و مستمری ها به شکل امروزی آن، بعد از بیمه های دریایی و آتش سوزی پدید آمده اند، اما اشکال قدیمی آن ریشه ای بسیار کهن دارد و زمان پیدایش آن نامعلوم است. بشر از گذشته های دور همیشه در این فکر بوده که خود را از پیامدهای اقتصادی مرگ های ناگهانی سنین جوانی و همچنین عوارض ناشی از پیری حفظ کند. در یک نوشته روی پاپیروس که در مصر کشف شده و مربوط به ۴۵٠٠ سال قبل می باشد، مندرج است که مومیاگران مصری هر موقع که یکی از کارکنان کارگاه هایشان فوت می کرد، موظف بوده اند وراث آنها را مورد حمایت قرار دهند. در زمانهای بسیار کهن، در برخی از شهرهای بزرگ انجمن هایی تشکیل یافت که در ازای دریافت حق عضویت از اعضاء، پس از فوت وی هزینه کفن و دفنش را تقبل نموده و غرامتی را نیز به بازماندگانش می پرداختند. در قرون وسطی سندیکاهای مختلف به کار بیمه گری عمر مشغول بودند و در مدارک و اسناد آن دوران، اولین قراردادهای مستمری مادام العمر به دست آمده است.

تا قرن هفدهم در کشورهای اروپایی بیمه عمر به صورت شرط بندی روی فوت شخص ثالث بین دو نفر کم و بیش مرسوم بود. اینگونه شرط بندی ها به دلیل مغایرت با اصول اخلاقی از طرف مقامات مذهبی و قضایی گهگاه ممنوع اعلام می شد و همین موضوع سالیان دراز موجب عقب ماندگی بیمه عمر شده بود، اما طی قرون هفدهم تا نوزدهم، با مساعی دانشمندانی مانند برنولی, دپارسیو و اویلر علوم محاسبات (علم اکچوئری) که تلفیقی از احتمالات و محاسبات مالی بود، به وجود آمد. از آن پس بیمه عمر از صورت شرط بندی و برد و باخت درآمده و بر پایه محکم علمی استوار گشت و متخصصی ِ ن این علم را، اکچوئر نامیدند. محاسبات حق بیمه در بیمه های عمر بر اساس احتمالات مرگ و میر انجام میگرفت که پس از آن با وارد شدن نرخ بهره شکل پیچیده تری به خود گرفته است.

اولین بیمه نامه عمری که به رسمیت شناخته شد در زمان سلطنت الیزابت اول در لندن به سال ١۵٨٣ صادر شد که قراردادی را روی زندگی شخصی به نام ویلیام گیبنز منعقد کرده بود. مدت این بیمه نامه یک سال( ١٢ ماه) و نرخ حق بیمه ٨% سرمایه فوت آن بود. بیمه نامه با نام خدا شروع شده و در پایان آن، سلامت و طول عمر بیمه شده خواسته شده بود. بیمه شده در آخرین روزهای سال، فوت می کند و پس از مجادلات بسیار، سرانجام دریافت کنندگان حق بیمه که از تجار لندن بودند، به پرداخت سرمایه محکوم شدند. اما اختلاف در این بود که مبنایِ مدت قرارداد بر اساس سال شمسی بوده است یا سال قمری.

در صورتیکه  مبنا  یک  سال  قمری باشد ، سرمایه قابل پرداخت نبوده و در غیر این صورت سرمایه قابل پرداخت می باشد. زیرا سال قمری کوتاه تر از سال شمسی است و بیمه شده در همین بازه زمانی فوت کرده بود.

اولین شرکت بیمه عمر در سال ١٧۶٢ در انگلستان تاسیس شد و اولین بررسی علمی درباره بیمه های عمر در سال ١٨١٢ منتشر گردید. از آن به بعد شرکت ها و موسسات بسیاری به صورت سهامی یا تعاونی در کشورهای اروپایی و امریکایی در زمینه توسعه بیمه های عمر پا به عرصه وجود گذاردند و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، توسعه بیمه های عمر و پرداخت مستمری ها به مردم در اکثر کشورها به خصوص آمریکا و در سال های بعد در هند و آسیای شرقی سرعت گرفت.

١.٢ بیمه های عمر در ایران

بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال ١٣١۴ آغاز گردید و یک امضاء توسط نماینده آن، در ایران و امضای دیگر در مرکز شرکت، واقع در برلین انجام می شد. این نمایندگی پس از یک سال فعالیت منحل شد و پورتفوی خود را که شامل ١۵٠ بیمه نامه با مجموع چهارصد هزار ریال حق بیمه سالیانه و تعهد ٨ میلیون ریالی بود به شرکت سهامی بیمه ایران که تازه تاسیس شده بود، واگذار کرد. اولین بیمه نامه عمری که توسط نمایندگی مزبور صادر شد، یک بیمه عمروپس انداز با سرمایه ۶٠٠ لیره انگلیسی و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود که در انقضای مدت از طرف شرکت بیمه ایران به بیمه گذار پرداخت شد.

شرکت سهامی بیمه ایران، در سال ١٣١۵ و یک سال بعد از تاسیس، عملیات بیمه عمر را با مشارکت یک بیمه گر اتکایی سوئیسی به نام یونیون سوئیس آغاز کرد و در سال ١٣٣۶ شرکت بیمه ملی و در سال ١٣۴٠ شرکت سهامی بیمه امید نیز به این عملیات پیوستند. در سال ١٣۵٣ شرکتی به نام بیمه بین المللی ایران و آمریکا تاسیس یافت که منحصرا به بیمه های عمر و حوادث می پرداخت و با کمک متخصصان آمریکائی شبکه بزرگ نمایندگی در تهران و در شهرهای بزرگ به وجود آورده بود و در فروش بیمه های عمر به سختی می کوشید و به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته بود. این اقدامات، بیمه ایران را برانگیخت که درصدد ایجاد یک نمایندگی قوی بیمه عمر برآید. به این منظور در شهریورماه ١٣۵۵ اقدام به تاسیس یک شرکت مختلط با مشارکت یک شرکت بیمه آمریکائی به نام ایران عمر کرد. این شرکت توانست در اولین سال فعالیت خود در سال ١٣۵۶ تعداد ١٢٣٨ بیمه عمر به فروش برساند. این در حالی بود که در سال قبل از تاسیس شرکت ایران عمر یعنی سال ١٣۵۵ شرکت سهامی بیمه ایران توانسته بود ٩٢٠ فقره بیمه نامه عمر بفروشد. پس از چند سال وقفه در ارائه بیمه های عمر، از سال ١٣۶٧ با تصویب قوانین لازم، شرکت های بیمه صدور بیمه های زندگی را از سر گرفتند.

با تاسیس شرکت های خصوصی، در اوایل دهه ٨٠ شمسی، نوع روزآمدی از این نوع بیمه ها که مزایای بیشتری داشت و مورد استقبال جهانی نیز قرار گرفته بود، وارد بازار کشور شد و با تاکید بیمه مرکزی، هم اکنون از سوی اغلب شرکت های بیمه با عناوین مختلفی همچون بیمه عمر و تامین آتیه، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه جامع زندگی، عمر و تشکیل سرمایه، ارمغان زندگی و … در بازار عرضه می شود.

با عنایت به اقبال عمومی از بیمه عمر در بازار کشور، حق بیمه سرانه بیمه زندگی در ایران از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠١١ از ٢ به ٧ دلار افزایش یافت. همچنین با توجه به ضریب نفوذ ۰٫۱%  بیمه زندگی، نشان از بازار بکر بیمه های عمر در ایران می باشد.

١.٣ بیمه های عمر در شرکت بیمه پارسیان

با توجه به استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در زمینه توسعه بیمه های عمر انفرادی و کسب سهم بزرگی از بازار این بیمه ها، صدور بیمه های عمر از سال ١٣٨۶ آغاز گردید. همچنین در مردادماه سال ١٣٨٨ مدیریت بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان فعالیت خود را به صورت مدیریتی مستقل از مدیریت بیمه های عمر، حوادث و درمان گروهی، آغاز نمود.

با مستقل شدن مدیریت بیمه های عمر انفرادی، این مدیریت در تلاش است تا مشکلات موجود در زمینه توسعه، فروش و ارائه خدمات صدور و پس از صدور بیمه های عمر را به حداقل رسانده و نیز با استفاده از تجربه پرسنل متخصص و نمایندگان، زمینه بهبود و پویایی را فراهم آورد.

٢ مبانی بیمه های عمر

پیش از ارائه مباحث مربوط به بیمه های عمر و مستمری ها، برخی از مفاهیم مورد استفاده ذکر می شود.

٢.١ مفاهیم و تعاریف بیمه های عمر

٢.١.٢ بیمه نامه: بیمه نامه، سندی است بین بیمه گر و بیمه گذار که بر اساس ماده ٢ قانون بیمه مصوب در اردیبهشت ماه سال ١٣١۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد( تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد.

در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار بیمه نامه، ضروری است و در غیر این صورت، بیمه نامه باطل است. به عبارتی دیگر بیمه نامه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای بیمه گر است و بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار  (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد یا سایر ضمائم احتمالی، منعقد می گردد.

٢.١.٣ بیمه گر: بیمه گر، موسسه یا شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت سرمایه ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه یا موارد دیگر را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرد. به عبارتی دیگر بیمه گر، شرکت بیمه پارسیان( سهامی عام) می باشد.

٢.١.۴ بیمه گذار: بیمه گذار، شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود. به عبارتی دیگر بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه یا ضمائم احتمالی، تعهد می نماید.

٢.١.۵ بیمه شده: بیمه شده ، شخصی حقیقی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضعیت سلامتی، شغل و سایر عوامل موثر در خطر در مورد او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهد.

٢.١.۶ بیمه شدگان در بیمه عمر و سرمایه گذاری (طرح خانواده): اشخاص حقیقی می باشند که فوت یا حیاتشان(حسب شرایط و موارد) موضوع بیمه محسوب می شود.

 ٢.١.۶.١ بیمه شده اول: یکی از بیمه شدگان قرارداد است که علاوه بر موضوعیت بیمه، دارای نقش بیمه گذار در بیمه نامه بوده و در واقع بیمه گذار اصلی و اولیه قرارداد محسوب می گردد.

٢.١.۶.٢ بیمه شده دوم: یکی دیگر از بیمه شدگان قرارداد است که علاوه بر موضوعیت بیمه ، در صورت فوت احتمالی بیمه شده اول و تمایل وی (بیمه شده دوم) به تداوم بیمه نامه، از حقوق و وظایف بیمه گذاری برخوردار شده و درواقع بیمه گذار جدید بیمه نامه به حساب خواهد آمد.

٢.١.۶.٣ استفاده کننده یا ذینفع: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه یا سایر ضمائم احتمالی آن ذکر گردیده است. به عبارتی دیگر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که توسط بیمه گذار و با موافقت بیمه شده تعیین می گردند، بیمه گر مشخصات آنها را در بیمه نامه یا ضمائم احتمالی درج می نماید  و  در  صورت فوت  یا حیات  بیمه  شده  از سرمایه  بیمه  بهره مند می گردند. لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده، وراث قانونی ایشان و در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت حیات بیمه شده، خود شخص بیمه شده به عنوان ذینفع تعیین می گردند.

٢.١.۶.۴ حق بیمه: حق بیمه ، وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد. در بیمه های عمر اشکال مختلفی برای پرداخت حق بیمه اعم از اولیه، یکجا، پرداخت حق بیمه منظم در فواصل زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه وجود دارد. باتوجه به اینکه بیمه جزء عقود معوض و دو تعهدی می باشد لذا در همه انواع بیم هها، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای جاری شدن تعهدات بیمه گر است و در واقع بدون پرداخت حق بیمه ، تعهدی برای بیمه گر وجود ندارد ( در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، تعهدات بیمه گر تا زمان وجود اندوخته سرمایه گذاری معتبر خواهد بود). به عبارتی دیگر حق بیمه وجهی است که بیمه گذار مطابق شرایط قرارداد در وجه بیمه گر پرداخت می نماید.

٢.١.۶.۵ سرمایه بیمه: سرمایه، وجهی است که به عنوان منافع، در بیمه نامه به طور کامل مشخص شده( در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ریسک حیات وجود ندارد). سرمایه بیمه عمر به دو صورت یکجا و یامستمری قابل پرداخت بوده که به شکلهای مختلفی مانند ثابت یا افزایشی تعیین و تعریف می شود. به عبارتی دیگر سرمایه بیمه، مبلغی است که در صورت فوت بیمه شده در طی مدت بیمه نامه و یا حیات وی در پایان مدت بیمه نامه در وجه استفاده کننده(گان) پرداخت می گردد.

٢.١.۶.۶ منافع بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده در طی مدت قرارداد (بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری): عبارت است از مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای (با احتساب تعدیلات) و اندوخته سرمایه گذاری تشکیل شده تا زمان فوت.

٢.١.۶.٧ منافع بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده در انتهای قرارداد(بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری): عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری.

٢.١.۶.٨ ارزش بازخریدی: بهای واگذاری بیمه نامه در هر زمان را ارزش بازخریدی بیمه نامه گویند که میزان آن (مطابق با آئین نامه ۶٨ بیمه های زندگی و مستمری) معادل ٩٠ درصد اندوخته سرمایه گذاری در سال اول بیمه نامه (و از سال های دوم ٩٨ و از سال ششم ١٠٠ درصد اندوخته) بوده که پس از کسر هزینه های محقق شده ،٩۶ ،٩۴ ، تا پنجم به ترتیب معادل ٩٢ مستهلک نشده آتی (هزینه های بیمه گری)، محاسبه گشته و مطابق شرایط قرارداد و جدول پیوست در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.

 ٢.١.۶.٩ بیمه نامه معوق: به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط بر اینکه اندوخته بیمه نامه روند کاهشی داشته باشد و صفر نباشد.

 ٢.١.۶.١٠ بیمه نامه معلق: به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه ، معوق بوده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه به صفر رسیده باشد. ضمنا در حالات خاصی نظیر شرایط جنگ، پوشش های بیمه ای بدون توجه به نحوه پرداخت حق بیمه و اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه معلق خواهد گردید.

٣ ریسک های مرتبط با بیمه های عمر

اصولا بیمه های عمر و مستمری ها دو نوع ریسک اصلی را در زندگی انسان پوشش می دهند.

٣.١ فوت ناگهانی و غیرمنتظره(ریسک فوت)

این ریسک مخصوصًا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیب های سخت اقتصادی و به تبع آن اجتماعی قرار می گیرند.

٣.٢ طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات)

در مقابل خطر فوت، این خطر قرار دارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

۴ انواع بیمه های عمر

برای پوشش ریسک های مرتبط برای پوشش دادن ریسک های مرتبط با بیمه های عمر، معمولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد که در یکی از این سه طبقه قرار می گیرند.

۴.٢ بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت)

در بیمه نامه های با پوشش فوت، بیمه گر تنها در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، منافع فوت بیمه را پرداخت می نماید و در قبال زنده بودن فرد تعهدی ندارد.

۴.٣ بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات)

در بیمه نامه های با پوشش حیات، بیمه گر تنها در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه، منافع بیمه نامه را م یپردازد و تعهدی در قبال فوت وی ندارد.

 ۴.۴ بیمه عمر به شرط فوت و حیات (با پوشش توام فوت و حیات یا مختلط)

در بیمه های با پوشش توام فوت و حیات، بیمه گر در هر دو صورت (فوت و حیات بیمه شده) متعهد به پرداخت منافع تعیین شده در بیمه نامه می باشد. در این بیمه نامه ها که به بیمه های مختلط نیز موسومند، در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه ، بیمه گر سرمایه فوت را پرداخت می کند و در صورت حیات وی در انتهای مدت بیمه نامه بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه حیات است.

بیمه های عمروسرمایه گذاری از لحاظ ریسک اصلی جزء بیمه های به شرط فوت بوده ولی بدلیل تشکیل اندوخته سرمایه گذاری، مزایای فراوانی را در دوران حیات برای بیمه گذار یا استفاده کننده(گان) فراهم خواهد آورد.

۵ کاربردها و مزایای بیمه عمر انفرادی و مستمری ها

با توجه به شرایطی که افراد و خانواده ها ممکن است در اثر فوت سرپرست خانواده یا رسیدن وی به سن بازنشستگی، متحمل شوند، کاربردهای بیمه های عمر به شرح ذیل معرفی می گردند:

۵.١ تامین هزینه های فوت

به طور کلی با فوت سرپرست خانواده، تعهدات تازه ای برای بازماندگان، اعم از هزینه تدفین و مراسم به خاکسپاری، هزینه های درمانی و بیمارستانی بیماری احتمالی متوفی، پرداخت قروض، صورتحسا بهای جاری، مالیات های سنگین بر دارایی و سایر هزینه های معاش خانواده، از مواردی است که می توان با تهیه بیمه عمر آنها را تامین کرد.

۵.٢ تامین مستمری برای بازماندگان پس از فوت

با فوت سرپرست خانواده، بازماندگان، نیازمند یک مقرری ماهانه و مستمر هستند تا هزینه های جاری و روزانه خود را تامین کنند. به خصوص وجود فرزندان کمتر از ١٨ سال، عدم اشتغال همسر بیوه، وجود افراد پیر یا معلول و نیازمند نگهداری از عواملی هستند که نیاز به وجود مستمری را بعد از فوت فرد در خانواده، تشدید می کنند. به عنوان مثال، برقراری یک مستمری هرچند ناچیز، برای همسر بیمه شده بعد از فوت وی، اثر بسیار مثبتی در زندگی و شرایط حیات وی خواهد داشت.

۵.٣ تامین در برابر اتفاقات و حوادث ناگوار

در صورت بروز حوادث یا بیماری های صعب العلاج برای سرپرست خانواده، هزینه های جاری خانواده افزایش یافته و در مواردی تامین معاش نیز میسر نمی باشد، دراین شرایط برای تامین نیازهای موجود، پوشش های اضافی برای معافیت از پرداخت ح قبیمه، پرداخت سرمایه نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل، پرداخت هزین ههای بیماری های صعب العلاج و … طراحی گردیده است که می تواند اثر مثبتی بر کاهش هزینه های خانواده داشته باشد.

۵.۴ تامین اقساط وام ها و دیون اغلب افراد در طول حیات خود، وام هایی را از بانک ها و موسسات مالی به خصوص برای خرید یا تامین مسکن، دریافت می کنند که مورد خریداری شده معمولا تا پرداخت کامل اقساط در رهن بانک خواهد بود، و با فوت فرد، بقیه اقساط را بازماندگان باید بپردازند که در صورت عدم پرداخت آن، ممکن است آن دارایی یا خانه مصادره شود که با وجود بیمه های عمر این تهدید جدی مرتفع خواهد شد.

۵.۵ تامین هزینه تحصیلات

سرمایه دیگری که با فوت سرپرست خانواده، ممکن است مورد نیاز باشد، تامین هزینه تحصیل فرزندان به خصوص در دور ههای عالی است و بیمه عمر می تواند سرمایه هایی را در دوره های معین در اختیار فرزندان قرار دهد.

۵.۶ تامین سرمایه برای مقاصد خاص

اشخاصی که قصد دارند پس از فوت، وجوهی از ماترک خود را برای امور خیریه، مانند تاسیس درمانگاه، مدرسه، مسجد و یا رفع نیاز مستمندان، اختصاص دهند، می توانند با استفاده از بیمه عمر این کار را به انجام برسانند و بیمه گر پس از فوت وی،سرمایه مقرر را یکجا یا به دفعات در اختیار موسسه یا اشخاص تعیین شده قرار خواهد داد.

۵.٧ تامین برخی نارسایی ها در کسب و کار

بیمه های عمر با تامین سرمایه می توانند برخی از زیان های پیش بینی نشده یک موسسه را در صورت فوت مدیر یا برخی متخصصین کلیدی آن مرتفع سازد. همچنین بیمه عمر کاربرد وسیعی در رفع مشکلات یک شریک ناشی از فوت شریک دیگر دارد.

۵.٨ تامین مستمری بازنشستگی

در صورتی که شخص تا سن بازنشستگی زنده باشد، نیازمند درآمدی ترجیحا به صورت مستمری می باشد تا بتواند نیازهای مالی خود مانند هزینه ها ِ ی رو به افزایش درمان بیماری ها را در دوران کهولت سن پوشش دهد. علاوه بر آن در کشورمان به دلیل وجود برخی مولفه های فرهنگی در خانواده ها، پس از تحصیل و ازدواج فرزندان و تشکیل خانواده و مراودات جدید، هزینه های افراد مسن و بازنشسته نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو می شود. در چنین شرایطی فرد بازنشسته و خانواده اش نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند.

۵.٩ تامین آتیه فرزندان

در بسیاری موارد، والدین ممکن است بخواهند برای آتیه فرزندان خود، برنام هریزی کنند. معمولا پدر و مادری که خود در سن ٣٠ الی ۴٠ سال قرار دارند، و فرزندانشان در سنین ۵ الی ١٠ سال هستند، در ١۵ الی ٢٠ سال آینده، به یکباره با هزینه هایی روبرو خواهند شد که تقریبا با دوره بازنشستگی خودشان همزمان است. در آن زمان فرزند(ان( خانواده نیازمند تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی، سرمایه ای برای شروع کسب وکار، مبلغ قابل توجهی برای ازدواج و حتی تامین هزینه های اولیه زندگی مشترک و مهریه خواهد بود و از سوی دیگر دختر خانواده نیز علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه زیادی را برای تامین جهیزیه نیازمند است. تمامی این موارد که به عنوان هزینه های آتیه فرزندان به عهده خانواده هستند، با خرید بیمه های عمر اندوخته ساز به صورت تدریجی، قابل پرداخت است.

۵.١٠ پس انداز با قاعده و سرمایه گذاری منظم مبالغ اندک

معمولا اغلب خانواده ها، به خصوص طبقه متوسط، پس اندازهای ماهانه ای دارند که به خودی خود نمی توان از آنها برای خرید یک دارایی با هزینه های هنگفت مانند مسکن، اتومبیل یا زمین استفاده کرد. از سوی دیگر جمع آوری این وجوه توسط خود شخص نیز، مستمر نیست و چه بسا دستخوش وسوسه های گوناگون قرار گرفته و خرج می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد، پس انداز قاعده مند و مطمئن را به پس انداز آزاد و نامرتب ترجیح می دهند و بیمه های عمر یکی از بهترین روش هایی است که این وجوه را به شکل کارا و با استفاده از سود مرکب برای فرد، پ سانداز و سرمایه گذاری می کند.

۵.١١ کارایی در سبد هزینه های خانواده

معمولا موسسات بیمه برای جمع آوری حق بیمه در سررسیدهای معین، مشتریان و بیمه گذاران را مطلع می کنند و این امر موجب می شود بیمه گذاران این وجوه را از درآمد خود کنار بگذارند. وجوهی که در غیر این صورت احتمالا صرف خرید کالاهای غیرضروری یا صرفا مصرفی می شود.

 

برای خرید آنلاین بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری کلیک کنید

صدور بیمه باربری وارداتی صادراتی

بیمه باربری وارداتی صادراتی

پوشش زیان وارده به کالا

و

بیمه باربری داخلی

پوشش خسارت به حمل کالا

برای خرید آنلاین بیمه باربری وارداتی صادراتی کلیک کنید

حمل و نقل کالاها یکی از اجزای لاینفک هر فعالیت تجاری، بازرگانی یا تولیدی می‌باشد. اما آنچه در این میان شایان توجه خواهد بود آن است که حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند و با وجود پیشرفت‌های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیرساختهای حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات برای محموله های کالای شما وجود دارد. آن چه آرامش را در لحظه‌های بروز خطر برای شما به ارمغان می‌آورد، برخورداری از یک بیمه باربری (حمل و نقل کالا) با پوشش‌های مناسب می‌باشد.

بیمه باربری از قدیمی‌ترین انواع بیمه‌نامه‌هاست که به موجب آن، شرکت بیمه در مقابل مبلغی که از شما دریافت می‌کند متعهد می‌شود، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.
در همین راستا شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه‌های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هر چه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی است.

اگر چه امروزه با پیشرفت جوامع بشری از شدت برخی ریسک ها در جریان حمل و نقل کاسته شده است اما افزایش حجم حمل و نقل محصولات مختلف ریسک های بسیاری را به بار آورده است. شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر ریسک های محتمل و غیر قابل پیش بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هرچه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی است.

انواع بیمه‌های باربری، مخاطرات مربوط به حمل و نقل کالا از مبادی مختلف به سرتاسر جهان از طریق دریا، خشکی (زمینی)، هوایی و یا ترکیبی از این مسیرها را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه‌نامه‌های باربری می‌تواند برای کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیت و یا حمل داخلی قابل استفاده باشد و بر حسب نوع کالا و حساسیت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوشش‌های بیمه‌ای مناسب ارائه می‌گردد

بیمه باربری به ۴ دسته ترانزیت، داخلی ، وارداتی و صادراتی تقسیم می شود که در مقالات بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 
انواع بیمه های باربری

– وارداتی
– صادراتی
– داخلی
– ترانزیت

بیمه باربری تابع کلوزهایی است بین المللی که مورد توافق و قبول اکثر کشورهای جهان می باشد .

انواع کلوزها یا پوشش های بیمه ای

 • شرایط پوشش یا کلوز A
  کاملترین پوشش های بیمه ای در بیمه باربری مختص این کلوز می باش و بجز خطرات استثناء شده در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ، بصورت ALL RISK می باشد . این پوشش اکثرا برای کالاهایی آسیب پذیر و حساس خریداری می گردد . این پوشش فاقد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز B
  پوشش های این کلوزشامل : زلزله ، صاعقه ، آتش فشان ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی و انبار ، خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری کالا ، عدم تحویل یک بسته کامل ، دزدی و دله دزدی ، شکست ، آبدیدگی ، ریزش ، روغن زدگی ، خسارت های ناشی شده از کالاهای مجاور ، چنگک و قلاب زدگی است و خسارت روی داده شامل ۳درصد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز C
  پوشش این کلوز حادثه وسیله نقلیه ، عدم تحویل یک بسته و آتش سوزی است .
 • خسارت کلی یا TOTAL LOSS

در صورت از بین رفتن کل محموله در یک مرحله بر اثر آتش سوزی یا غرق کشتی و یا سقوط هواپیما مورد استفاده خواهد بود .

استثنائات بیمه های باربری

– خسارات ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
– ریزش و نشت عادی ، کسری عادی حجم یا وزن و یا پوسدگی عادی محموله
– عیب ذاتی کالا
– تلف یا آسیب ناشی از تاخیر در حمل کالا
– شورش و بلوا ، اعتصاب ، جنگ
– بسته بندی ضعیف کالا
– و یا سایر موارد استثناء شده در شرایط عمومی بیمه نامه
مدارک لازم جهت اعلام خسارت بیمه های باربری
– اصل بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، گواهی مبدا و صورتمجلس گمرکی
– تصویر پشت و روی پروانه سبز گمرکی
– اصل بارنامه حمل داخلی
– گزارش بازدید خسارت توسط کارشناس
– قبض انبار گمرکی
– اعلامیه ورود کالا
– و در صورت نیاز اسناد مورد درخواست شرکت بیمه

خلاصه پوشش های  بیمه باربری


خطرات و هزینه های تحت پوشش
A
B
C
ردیف
آتش سوزی
+
+
+
۱
انفجار
+
+
+
۲
به گل نشستن کشتی یا کرجی
+
+
+
۳
زمینگیر شدن Grounding
+
+
+
۴
غرق شدن Sinking
+
+
+
۵
واژگون شدن Capsize
+
+
+
۶
واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment
+
+
+
۷
تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts
+
+
+
۸
تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress
+
+
+
۹
تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice
+
+
+
۱۰
بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison
+
+
+
۱۱
هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE
+
+
+
۱۲
هزینه نجات Salvage Charges
+
+
+
۱۳
مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision
+
+
+
۱۴
هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge
+
+
+
۱۵
هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses
+
+
+
۱۶
زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption
+
+
 
۱۷
شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board
+
+
 
۱۸
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر
، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container
+
+
 
۱۹
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage
+
+
 
۲۰
زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board
+
+
 
۲۱
زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد
Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft
+
+
 
۲۲
طوفان Heavy weather
+
 
 
۲۳
راهزن دریائی piracy at sea
+
 
 
۲۴
خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
+
 
 
۲۵
خسارت های ناشی از باران و آفتاب
+
 
 
۲۶
دم کردن
+
 
 
۲۷
خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری)
+
 
 
۲۸
سرقت Theft
+
 
 
۲۹
عدم تحویل Non delivery
+
 
 
۳۰
سائیدگی و زنگ زدگی
+
 
 
۳۱
نشت Leakage
+
 
 
۳۲
شکست Breakage
+
 
 
۳۳
لب پریدگی ، کج شدن خراشیدگی و ضربه زدگی لک برداشتن
+
 
 
۳۴
خسارات ناشی از چنگک
+
 
 
۳۵
روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن
+
 
 
۳۶
خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن برخورد آلودگی )
+
 
 
۳۷
کرم زدگی موش خوردگی- حشره زدگی
+
 
 
۳۸
دله دزدی pilferage
+
 
 
۳۹
ریزش
+
 
 
۴۰
کسری
+
 
 
۴۱

برای خرید آنلاین بیمه باربری وارداتی صادراتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه باربری داخلی کلیک کنید

حمل و نقل کالاها یکی از اجزای لاینفک هر فعالیت تجاری، بازرگانی یا تولیدی می‌باشد. اما آنچه در این میان شایان توجه خواهد بود آن است که حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند و با وجود پیشرفت‌های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیرساختهای حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات برای محموله های کالای شما وجود دارد. آن چه آرامش را در لحظه‌های بروز خطر برای شما به ارمغان می‌آورد، برخورداری از یک بیمه باربری (حمل و نقل کالا) با پوشش‌های مناسب می‌باشد.

بیمه باربری از قدیمی‌ترین انواع بیمه‌نامه‌هاست که به موجب آن، شرکت بیمه در مقابل مبلغی که از شما دریافت می‌کند متعهد می‌شود، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.
در همین راستا شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه‌های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هر چه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی است.

اگر چه امروزه با پیشرفت جوامع بشری از شدت برخی ریسک ها در جریان حمل و نقل کاسته شده است اما افزایش حجم حمل و نقل محصولات مختلف ریسک های بسیاری را به بار آورده است. شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر ریسک های محتمل و غیر قابل پیش بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هرچه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی است.

انواع بیمه‌های باربری، مخاطرات مربوط به حمل و نقل کالا از مبادی مختلف به سرتاسر جهان از طریق دریا، خشکی (زمینی)، هوایی و یا ترکیبی از این مسیرها را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه‌نامه‌های باربری می‌تواند برای کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیت و یا حمل داخلی قابل استفاده باشد و بر حسب نوع کالا و حساسیت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوشش‌های بیمه‌ای مناسب ارائه می‌گردد

بیمه باربری به ۴ دسته ترانزیت، داخلی ، وارداتی و صادراتی تقسیم می شود که در مقالات بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 
انواع بیمه های باربری

– وارداتی
– صادراتی
– داخلی
– ترانزیت

بیمه باربری تابع کلوزهایی است بین المللی که مورد توافق و قبول اکثر کشورهای جهان می باشد .

انواع کلوزها یا پوشش های بیمه ای

 • شرایط پوشش یا کلوز A
  کاملترین پوشش های بیمه ای در بیمه باربری مختص این کلوز می باش و بجز خطرات استثناء شده در ظرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ، بصورت ALL RISK می باشد . این پوشش اکثرا برای کالاهایی آسیب پذیر و حساس خریداری می گردد . این پوشش فاقد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز B
  پوشش های این کلوزشامل : زلزله ، صاعقه ، آتش فشان ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی و انبار ، خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری کالا ، عدم تحویل یک بسته کامل ، دزدی و دله دزدی ، شکسات ، آبدیدگی ، ریزش ، روغن زدگی ، خسارت های ناشی شده از کالاهای مجاور ، چنگک و قلاب زدگی است و خسارت روی داده شامل ۳درصد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز C
  پوشش این کلوز حادثه وسیله نقلیه ، عدم تحویل یک بسته و آتش سوزی است .
 • خسارت کلی یا TOTAL LOSS

در صورت از بین رفتن کل محموله در یک مرحله بر اثر آتش سوزی یا غرق کشتی و یا سقوط هواپیما مورد استفاده خواهد بود .

استثنائات بیمه های باربری

– خسارات ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
– ریزش و نشت عادی ، کسری عادی حجم یا وزن و یا پوسدگی عادی محموله
– عیب ذاتی کالا
– تلف یا آسیب ناشی از تاخیر در حمل کالا
– شورش و بلوا ، اعتصاب ، جنگ
– بسته بندی ضعیف کالا
– و یا سایر موارد استثناء شده در شرایط عمومی بیمه نامه
مدارک لازم جهت اعلام خسارت بیمه های باربری
– اصل بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، گواهی مبدا و صورتمجلس گمرکی
– تصویر پشت و روی پروانه سبز گمرکی
– اصل بارنامه حمل داخلی
– گزارش بازدید خسارت توسط کارشناس
– قبض انبار گمرکی
– اعلامیه ورود کالا
– و در صورت نیاز اسناد مورد درخواست شرکت بیمه

خلاصه پوشش های  بیمه باربری


خطرات و هزینه های تحت پوشش
A
B
C
ردیف
آتش سوزی
+
+
+
۱
انفجار
+
+
+
۲
به گل نشستن کشتی یا کرجی
+
+
+
۳
زمینگیر شدن Grounding
+
+
+
۴
غرق شدن Sinking
+
+
+
۵
واژگون شدن Capsize
+
+
+
۶
واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment
+
+
+
۷
تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts
+
+
+
۸
تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress
+
+
+
۹
تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice
+
+
+
۱۰
بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison
+
+
+
۱۱
هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE
+
+
+
۱۲
هزینه نجات Salvage Charges
+
+
+
۱۳
مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision
+
+
+
۱۴
هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge
+
+
+
۱۵
هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses
+
+
+
۱۶
زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption
+
+
 
۱۷
شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board
+
+
 
۱۸
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر
، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container
+
+
 
۱۹
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage
+
+
 
۲۰
زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board
+
+
 
۲۱
زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد
Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft
+
+
 
۲۲
طوفان Heavy weather
+
 
 
۲۳
راهزن دریائی piracy at sea
+
 
 
۲۴
خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
+
 
 
۲۵
خسارت های ناشی از باران و آفتاب
+
 
 
۲۶
دم کردن
+
 
 
۲۷
خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری)
+
 
 
۲۸
سرقت Theft
+
 
 
۲۹
عدم تحویل Non delivery
+
 
 
۳۰
سائیدگی و زنگ زدگی
+
 
 
۳۱
نشت Leakage
+
 
 
۳۲
شکست Breakage
+
 
 
۳۳
لب پریدگی ، کج شدن خراشیدگی و ضربه زدگی لک برداشتن
+
 
 
۳۴
خسارات ناشی از چنگک
+
 
 
۳۵
روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن
+
 
 
۳۶
خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن برخورد آلودگی )
+
 
 
۳۷
کرم زدگی موش خوردگی- حشره زدگی
+
 
 
۳۸
دله دزدی pilferage
+
 
 
۳۹
ریزش
+
 
 
۴۰
کسری
+
 
 
۴۱

برای خرید آنلاین بیمه باربری داخلی کلیک کنید

صدور بیمه درمان تکمیلی گروهی

بیمه درمان تکمیلی گروهی

با توجه به گسترش امکانات بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گذاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

 

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و … بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

پوششهای اصلی

 1. جبران هزینه جراحی و بستری شدن در بیمارستان (عمومی و تخصصی )
 2. پاراکلینیکی نوع اول
 3. پاراکلینیکی نوع دوم
 4.  پاراکلینیکی نوع سوم
 5.  اعمال جراحیهای زایمان طبیعی و سزارین
 6. رفع عیوب انکساری چشم و لیزر درمانی

پوششهای اضافی

     ۱٫ جبران هزینه های دارو و ویزیت

     ۲٫خدمات آزمایشگاهی

     ۳٫ فیزیوتراپی

     ۴٫ سمعک

     ۵٫ عینک و لنز طبی

     ۶٫ خدمات دندانپزشکی

     ۷٫ جبران هزینه های نازایی و ناباروری

     ۸٫ اعضای طبیعی بدن

از دیگر مزایای این نوع بیمه نامه انتخاب آزادانه بیمه شدگان برای استفاده از مراجع درمانی طرف یا غیر طرف قرارداد بیمه گر میباشد.
میزان حق بیمه ماهانه سرانه هر بیمه شده بستگی کاملی به سقف و نوع تعهدات و تعداد بیمه شدگان دارد.
در بیمه های درمان تکمیلی بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی فرانشیز تعهدات بیمارستانی و جراحی و زایمان و یا کلیه پوشش های بیمه ای را تا ۱۰% کاهش دهد.

چرا بیمه پارسیان؟

شرکت بیمه پارسیان ضمن آگاهی از نگرانی بیمه شدگان با ارائه پوشش بیمه درمان تلاش نموده تا حداقل، دغدغه هزینه های درمان را از دوش بیماران و خانواده های ایشان بردارد.
بیمه پارسیان در حال حاضر و در سراسر کشور با بیش از ۹۹۱ مرکز درمانی شامل بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز تصویر برداری قرارداد همکاری داشته و بیمه شدگان با ارائه معرفینامه از شرکت بیمه پارسیان می توانند از خدمات این مراکز بهره مند شوند. بدیهی است بیمه شدگان در انتخاب هر یک از بیمارستان های کشور آزاد بوده و می توانند مستقیماً به هر بیمارستانی که تمایل دارند، مراجعه کرده و پس از تسویه حساب و پرداخت هزینه های درمانی خود، مدارک پزشکی و صورتحسابهای مربوطه را به شرکت بیمه پارسیان تحویل داده، و هزینه های درمانی پرداخت شده را طبق شرایط بیمه نامه دریافت دارند.

 

صدور انواع بیمه حوادث

بیمه حوادث

برای خرید آنلاین بیمه حوادث کلیک کنید

یکی از قدیمی ترین بیمه ها بیمه حوادث است. در قرون وسطی جوامع صنفی مانند شرکتهای تعاونی امروزی در موقع بروز حادثه به افراد خود کمک و یاری می نمودن و خسارت آنان را نیز جبران می کردند.مثلا اگر یکی از اعضاء فوت می گردد به بازمانده او کمک مالی می شد و یا اگر شخصی به علت حادثه ناشی از کار دچار از کارافتادگی می گردید سایر اعضا،صنف مبلغی به وی می پرداختند. انقلاب صنعتی اروپا در قرن نوزدهم میلادی باعث پیشرفت سریع این نوع  از بیمه گردید.بیمه های حوادث به مرور تکامل یافت تا اینکه امروزه پوشش اصلی بیمه های حوادث شامل فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم می باشد.

تعریف حادثه 

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده  گردد.

تعریف ییمه حوادث

بیمه نامه حوادث یکی از انواع بیمه نامه های اشخاص می باشد که بیمه شده را در مقابل خطرات ناشی از حوادث پوشش می دهد که در صورت فوت بیمه شده از کل سرمایه بیمه به ذینفع بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورت بروز از کارافتادگی کلی و دائمی ناشی از حادثه نیز صد در صد سرمایه بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورت بروز نقص عضو و یا از کارافتادگی جزثی و داثمی ناشی از حادثه درصدی از سرمایه بیمه به شخص بیمه شده پرداخت می گردد. جبران هزینه های پزشکی ناشی از حاذثه نیز یکی دیگر از پوششهای قابل اراثه  در این بیمه نامه می باشد.

تعریف نقص عضو و از کار افنادگی 

عبارتست از تغییر ماهیت عضوهای بدن به طور مختلف که اهم انها عبارتند از کوتاه شدن و قطع جزئی و یا کلی از عضو بدن از نظر بیمه حوادث نقص عضو و از کارافتادگی جزئی محدود به عضو هر یک از اعضا، بدن بیمه شده است مثلآ نقص عضو یک دست یا یک بند  انگشت.

نقص عضو و از کارافتادگی کلی محدود است به نقص عضو قطعی دو عضو اصلی بدن مانند دو دست ، دو پا . دو چشم ، یک دست و یک پا،یک دست و یک چشم و یک چشم ویک پا.

تعریف بیمه هزینه پزشکی در بیمه نامه حوادث

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه های سرپائی و بیمارستانی که در صورت تحقق خطرات موضوع  بیمه نامه ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد.

هزینه های پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر

 1. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و یا حداکثرهزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد .
 1. هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت دو سالی از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است .

نکته :

 1. بیمه گر می تواند به تشخیص خود مدارک پزشکی بیمه شده را بررسی نماید و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق بعمل آورد
 2. مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد . یک حادثه محسوب می گردد .
 3. هزینه مسافرت بیمه شده به منظور معالجه در مواردیکه طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه در منطقه نباشد، قابل پرداخت می باشد.
 4. بیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

تعریف بیمه غرامت روزانه عمومی بیمه نامه حوادث

 1. از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطرموضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد .
 1. غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد .

تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه

 1. تعهد بیمه گر در مورد غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثرظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد.  بیمه گر پس از انقضاء ، مدت یاد هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نامه نخواهد داشت.
 1. بیمه گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که از کارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد .
 2. تعهد بیمه گر در خصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از کارافتادکی موقت شروع و حداکثر به مدت یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت .
 3. چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد تعهد از چهارمین روز از کارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت .

بیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

سایر شرایط

مجموعه حوادثی که ظرف مدت هغت روز متوالی اتفاق می افتد یک خطر محسوب می گردد .

تعریف: بیمه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان بیمه نامه حوادث

 1. از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطرموضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده  را از انجام وظایف شغلی باز می دارد .
 1. غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده دربیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد

تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

 1. تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت بیمه نامهتحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یک سالی از تاریخ موقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه گر گردد . بیمه گرپس از انقضا مدت یاد شده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نامه نخواهد داشت .
 1. تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد یافتبیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

خطرات بیمه شده

تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد:

الف- غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید.

ب- ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم.

ج- دفاع مشروع بیمه شده.

د- اقدام به نجات اشخاص و اموال خطر.

تغییرخطر

هرگاه در جریان مدت بیمه، در شغل یا فعالیت های دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود، بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر را از تغییرات حاصل، حداکثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند.

در صورت تغییر خطر، بیمه گر حق بیمه متناسب برای مدت باقیمانده پیشنهاد می نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یک از طرفین حداکثر ظرف مدت ده روز می توانند بیمه نامه را فسخ نمایند.

اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند .

اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدآ از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدآ بر خلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده و یا بر خلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

استثنائات

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .

الف – خود کشی و یا اقدام به آن .

ب- صدمات بدنی که بیمه شده عمدآ موجب آن می شود .

ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .

د- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن

ه- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده

و- انواع بیماری

ز- ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .

ح- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصرآ متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینغع در سرمایه بیمه خواهد شد .

ط- حوادث ناشی از رانندگی توسط شخص بیمه شده در صورتیکه بیمه شد. دارای گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده نباشد .

خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است .

الف – جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ،کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

ب- زمین لرزه ، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای

ج – ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، سوارکای ، قایقرانی ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای )، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ( به استثنا، هلیکوپتر نظامی )، غواصی ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور هدایت موتور سیکلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی ، غیر تجاری

حوادث دفترچه ای

حوادث دفترچه ای جهت تسهیل در امر صدور و بازاریابی به صورت دفترچه های سه برگی با سرمایه های ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ، ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ، ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با حق بیمه های ثابت چاپ گردیده اند تا به راحتی در دسترس مشتریان قرارگیرد .بیمه  نامه های دفترچه ای می بایست در پایان روز در اختیار واحد مدور مربوطه قرار گیرد تا ثبت سیستم شود.

در حوادث دفترچه ای اگر شغل بیمه شده دارای طبقه خطر ١ ، ٢ یا ٣ باشد ،آنگاه طبقه خطر شغلی باید حوادث دفترچه ای یک  انتخاب شود.و در صورتیکه طبقه خطر ۴ و ۵ باشد حوادث دفترچه ای دو انتخاب میگردد. لازم به ذکر است که در هنگام ورود اطلاعات ،با ورود نام شغل بیمه شده ، طبقه خطر شغلی مناسب به صورت اتوماتیک انتخاب میگردد .

برای خرید آنلاین بیمه حوادث کلیک کنید

 

بیمه درمان مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی

(مسافرین عازم به خارج از کشور)

بیمه مسافرتی جهت آن دسته از اشخاصی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قـرار می گیرند.

ضمنا بیمه پارسیان به دارندگان حساب بانک پارسیان و سهامداران معادل ۱۰ درصد تخفیف ارائه میدهد.

برای خرید آنلاین بیمه درمان مسافرتی کلیک کنید

مزایا

الف) پوشش ها و مزایای شخصی

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی» شرکت امداد رسان« هزینه های معمول، متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه شده را، در مدت اعتبار و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

گروه پزشکی شرکت امدادرسان برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه شده با مرکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز:  ۲۵یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت)

بیمه شده با توجه به منطقه سفر و میزان حق بیمه پرداختی، می تواند یکی از پوششهای ذیل را خریداری نماید:

-پوشش هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو برای کلیه کشورهای جهان

-پوشش هزینه های پزشکی تا سقف ۳۰۰۰۰ یورو و ۵۰۰۰۰ یورو برای کلیه کشورهای اروپایی

-پوشش هزینه های پزشکی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو برای کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، خاورمیانه و آفریقا

 

۲- جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده» شرکت امدادرسان« نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه شده گروه پزشکی» شرکت امددرسان «در مورد مراکز درمانی ای  ، که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود . سپس گروه پزشکی» شرکت امدادرسان« طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسبترین وسیله، تصمیم گیری می نماید

در مورد حوادث جزیی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی » شرکت امدادرسان « بازگشت بیمه شده به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

» شرکت امدادرسان «در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو در بیمه نامه ۵۰۰۰۰ یورویی، تا سقف ۲۰۰ یورو در بیمه نامه ۳۰۰۰۰ یورویی و تا سقف ۱۵۰ یورو در بیمه نامه ۱۰۰۰۰یورویی پرداخت می نماید.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور

به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی» شرکت امدادرسان « هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور مبدا )محل اقامت( را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

۵- بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه شده » شرکت امدادرسان «  تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

در صورتی که بیمه شده به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روزدر بیمارستان بستری شود» شرکت امدادرسان « مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد. “شرکت امدادرسان “هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه شده می بایست دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است(گواهی فوت) را به «شرکت امدادرسان» ارایه نماید.

۸- تحویل دارو

» شرکت امدادرسان «هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه شده در خارج از کشور (مقصد بیمه نامه) را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی حتی پیش از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

۹- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

«شرکت امدادرسان» مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه شده» شرکت امدادرسان «اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستانها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیص درمانی در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد

«شرکت امدادرسان» وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه شده تا سقف حداکثر ۸۵۰یورو را حواله خواهد نمود. بیمه شده می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی. » شرکت امدادرسان « در ایران به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱- حواله وجه نقد

چنانچه بیمه شده در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه (که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تاییدیه، شکوائیه رسمی و… به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد «شرکت امدادرسان» به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت دائم بیمه شده و در منطقه تحت پوشش بیمه نامه » شرکت امدادرسان « ، هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳- معاضدت حقوقی

» شرکت امدادرسان «هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور (در منطقه تحت پوشش بیمه نامه) را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

ب : پوشش ها و مزایای مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه شدگان مطابق فهرست مندرج در بند ب براساس شرایط زیر صورت می گیرد:

تذکر مهم : اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به «شرکت امدادرسان» ارایه شود.

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار ثبت شده توسط شرکت هواپیمایی حامل » شرکت امدادرسان« علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما به بیمه شده پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه شده باید فهرستی از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و هم چنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به «شرکت امدادرسان»  ارایه نماید.

پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتر نمی باشد. پول، جواهرات، کارتهای اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد» شرکت امدادرسان «  هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به«یاتا» باشد، پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی حداکثر تا سقف ۱۰۰یورو پوشش می دهد.

در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست بیمه شده باشد.

۳- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

«شرکت امدادرسان» راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه شده ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه شده یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهد بود.

ج : پوشش تاخیر در حرکت

پس از خروج بیمه شده از ایران و شروع اعتبار بیمه نامه ، در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه شده حداقل ۶ ساعت تاخیر حرکت داشته باشد» شرکت امدادرسان « به شرط ، ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر )از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا( تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:

 1. در صورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد، تا سقف ۴۵یورو .
 2. در صورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، تا سقف ۴۵ یورو اضافه بر بند یک.
 3. در صورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد، تا سقف ۴۵ یورو اضافه بر بند دو.
 4. در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد، تا سقف ۴۵ یورو اضافه بر بند سه.

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی فرودگاههای مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند. شراط و محدودیتهای مربوط به بند ج (تاخیر در حرکت) عبارتند از:

۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه شده می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.

۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه شده مقرر بوده است محاسبه خواهد گردید.

وظایف بیمه گذار

۱- در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئولیت» شرکت امدادرسان« .مشروط به تقاضای بیمه شده نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.

۲- در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه شده موظف است:

الف- هرگونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ نماید.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با» شرکت امدادرسان « از طریق شماره های مرکز پاسخگویی ۲۴ ساعته که در برگه بیمه نامه درج شده است، خسارت را اعلام و منافع مورد نیاز را مشخص نماید.

ج- کلیه اطلاعات مربوطه شامل نام کامل بیمه شده ،شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه ،شماره گذرنامه ،نشانی محل اقامت در خارج از کشور و شماره تماس ، شرح مختصر حادثه ، بیماری و نوع کمک مورد درخواست را در اختیار. » شرکت امدادرسان « قرار دهد

د- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

ه- .در موارد بستری ،حداکثر ظرف مدت ۱۶۸ ساعت (هفت روز) از زمان بستری شدن و یا مشاوره پزشکی و قبل از ترخیص ،مراتب به شرکت امداد رسان اعلام گردد.خسارت اعلام شده پس از این مهلت ، منتفی تلقی شده و مورد قبول شرکت کمک رسان نخواهد بود

و- در تمام موارد ،شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج ،تاریخ و نوع وسیله حمل را تعیین می کند.حمل و نقل پزشکی و یا بازگردانیدن به کشور با آمبولانس هوایی محدود به حمل داخل یک قاره است. زمانیکه شرکت کمک رسان ، هزینه حمل و نقل بیمه شده را پرداخت می نماید ، بیمه شده می بایست قسمتی از بلیط خود را که از آن استفاده نشده است به شرکت کمک رسان واگذار نموده و یا معادل ریالی آن را پرداخت نماید.

۳- در صورتی که هر یک از خدمات منافع مشمول این بیمه نامه قبلا تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد «شرکت امدادرسان» مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۴- «شرکت امدادرسان» هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد

۵- بیمه گذار می بایست از هر عملی که اقدام شرکت کمک رسان را علیه مسئول حادثه (در صورت وجود) مشکل و نامقدور می سازد خودداری نماید.

۶- بیمه گذار می بایست کلیه مدارک و مستندات لازم را برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه ،تهیه و در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد.

۷- تیم پزشکی و یا نمایندگان شرکت کمک رسان باید به بیمه شده دسترسی داشته باشند تا بتوانند از اوضاع وی ارزیابی دقیق به دست آورند.در صورتی که این دسترسی وجود نداشته باشد و یا از آن ممانعت شود (مگر در موارد قابل قبول) بیمه شده مشمول خدمات نخواهد بود.

هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از «شرکت امدادرسان» پیش از ارسال رسیدهای رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی «خدمات از شرکت امددرسان» باشد.

ضمنا بیمه پارسیان به دارندگان حساب بانک پارسیان و سهامداران معادل ۱۰ درصد تخفیف ارائه میدهد.

برای خرید آنلاین بیمه درمان مسافرتی کلیک کنید

صدور بیمه آتش سوزی

صدور بیمه آتش سوزی

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی  کلیک کنید

واحد های مسکونی شرکت بیمه پارسیان به منظور تامین آسایش و آرامش خیال شما هموطن عزیز، اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی برای واحدهای مسکونی (اعم از واحدها و مجتمع های مسکونی)، واحدهای صنعتی، تجاری، اداری، کارگاه و انبارها نموده که طی آن خطر آتش سوزی و حوادث و بلایای طبیعی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال همسایگان، مسئولیت شما در قبال همسایگان را در صورت بروز خطرات تحت پوشش ، بیمه می نماید.

خانه شما میتواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی پارسیان میتوانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید .با این بیمه نامه میتوانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سرقت ، سیل ، مسئولیت در قبال همسایگان مجاور و … بیمه کنید. از ویژگیهای مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید برای صدوربیمه نامه  میباشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام مینماید صادر خواهد شد. طرح ها شامل :

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه نامه های دفترچه ای در طرح های متنوع 

مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود.

صدور بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نیاز به تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه از محل مورد بیمه دارد. بدین معنی که بیمه گذار می بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه امانی و همچنین ریز ارزش مبالغ بیمه شده را به تفکیک ذکر نماید.

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می‌باشد. ساختمان، تأسیسات، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی بیمه نمود.

بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) نیاز به این بیمه نامه دارند. در بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی بازدید توسط کارشناسان الزامی بوده تا در صورت نیاز پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی و توصیه های ایمنی در بیمه نامه درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجراهای خاص تعیین می گردد.

بیمه آتش سوزی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان غیر ساختمانی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی کلیک کنید

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند

روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش کافی را برای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امکان را برای شما فراهم می سازد.

چرا بیمه مسئولیت، چرا شرکت بیمه پارسیان؟

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارت­هایی بیمه‌های مسئولیت است که با پرداخت مبلغی اندک توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. این بیمه نامه از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می کند.

انواع این بیمه‌نامه عبارتند از:

 • بیمه مسئولیت کارفرمایان واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی در قبال کارکنان.
 • بیمه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال کارکنان.
 • بیمه مسئولیت سازندگان ساختمان در قبال کارکنان.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(Employer Liability Insurance)

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار،همه کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت و بهداش کارکنان در محیط کار را تامین نمایند. با استناد به این ماده در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت … که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هزینه ها را جبران نماید.

برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد. نکته قابل توجه این است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت می‌باشند. بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسئولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص، که به دو صورت بانام و بی­نام صورت می پذیرد. بیمه مسئولیت ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود.

پوشش های اضافی (کلوزها )

پوشش شماره(۱)دیه دوم کارکنان

درصورت خرید این پوشش چنانچه بیمه گذار از سوی دادگاه به پرداخت مبلغی بیش از یک دیه کامل محکوم گردد، بیمه گر پرداخت آنرا حداکثر تا میزان مشخص شده در بیمه نامه جبران می نماید.

پوشش شماره (۲)ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان در ماموریت های خارج از کارگاه در شمول تعهدات بیمه گر می باشد.کارکنانی برای ماموریت های خارج از کارگاه بیمه می باشند که یا اسامی آنها به طور کتبی توسط بیمه گذار اعلام و جزء لاینفک بیمه نامه گردیده باشدو یا بیمه گذار قبل از اعزام پرسنل به ماموریتهای خارج از کارگاه حکم ماموریت آنها را به بیمه گر ارسال و تاییدیه بیمه گر را دریافت نموده باشد .

پوشش شماره (۳) اماکن وابسته به کارگاه

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و … در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۴)ایاب و ذهاب کارکنان

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان در حین ایاب و ذهاب با سرویس ایاب و ذهاب طرف قرارداد با بیمه گذار در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره (۵) حوادث وسائل نقلیه موتوری جهت کارکنان

در صورت خرید این پوشش، بر خلاف بند دوم از ماده ۲ شرایط عمومی بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان، ناشی از حوادث نقلیه موتوری به شرح ذیل در تعهد بیمه گر می باشد:

 • حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مبالغ مندرج در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور میباشد. در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث، بیمه گرتعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت

پوشش شماره (۶) مسئولیت پیمانکاران فرعی

در صورت خرید این پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی که اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را به عهده دارند، در قبال صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی ) وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکار بیمه میگردند.

پوشش شماره (۷) مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد وبیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

پوشش شماره (۸) پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار ناشی از فوت ، نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی کارکنان، بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران میگردد: ۱٫ غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد محاسبه میگردد. ۲٫ غرامت نقص عضو براساس نظریه پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد. در صورتی که بیمه گذار و یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشند ، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. غرامت نقص عضو بر مبنای درصدها و دیات مشخص شده بر طبق قانون اسلامی ویا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد محاسبه میگردد . توضیح آنکه : در هنگام پرداخت خسارت ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن کارفرما الزامی است .

پوشش شماره (۹) جبران هزینه های پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه

در صورت خرید این پوشش، هزینه های پزشکی کارکنان تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه و بر اساس صورتحسابهای بیمارستانی جبران میگردد.

پوشش شماره (۱۰)مطالبات ماده۶۶تامین اجتماعی

در صورت خرید این پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماری کارکنان را بر اساس مفاد ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی جبران میگردد.

پوشش شماره (۱۸ و ۱۱) حوادث شخص بیمه گذار،کارفرما، پیمانکار ، مهندس ناظر و مشاور

در صورت خرید این پوشش صدمات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار،کارفرما،پیمانکار،ناظر و مشاور در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

پوشش شماره (۱۲) صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۱۳) مابه التفاوت افزایش دیات

در صورت خرید این پوشش،پرداخت خسارت با توجه به مابه التفاوت افزایش دیات برای غرامت فوت و نقص عضو کارکنان تا یک،دو و سه سال(متناسب با درخواست بیمه گذار در فرم پیشنهاد)تعدیل خواهد شد.

پوشش شماره(۱۴) پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان

در صورت خرید این پوشش چنانچه کارکنان بیمه گذار در اثر حوادث ناشی از مسئولیت بیمه گذار در بیمارستان بستری شوند غرامت دستمزد روزانه آنها از روز چهارم و حداکثر تا روز چهاردهم به میزان دستمزد واقعی روزانه کارکنان و حداکثر تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰ریال به ازای هر روز پرداخت می گردد.در هر صورت کل پرداخت بیمه گر بابت این پوشش در طی دوره بیمه وبرای مجموع کارکنان از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تجاوز نخواهد کرد.بدیهی است چنانچه غرامت مذکور توسط سازمانهای دیگری پرداخت گردد این شرکت تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.

پوشش شماره(۱۵) حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۱۶) افزایش ۲۰% تعداد کارکنان

در صورت خرید این پوشش افزایش کارکنان حداکثر تا بیست درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اولیه ولو اینکه اعلام نشده باشد مورد پذیرش بیمه گر خواهد بود.

پوشش شماره (۱۷) اهمال غیرعمدی کارکنان:

علاوه بر مسئولیت کارفرما خسارت جانی وارد بر کارکنان توسط سایر کارکنان

فسخ و بطلان بیمه نامه

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی ۲۰ روزه از طرف بیمه گر یا  بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود :

از طرف بیمه گر:

۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید های معین.

۲- در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.

۳- در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بیمه گذار:

در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا ازبین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

برای خرید آنلاین بیمه نامه کلیک کنید

صدور بیمه اتومبیل

بیمه شخص ثالث

مطابق با قانون، تنها بیمه نامه اجباری، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین می باشد که به دو قسمت بیمه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و بیمه حوادث راننده تقسیم می شود.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یک قانون شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینکه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یک بیمه مسئولیت است به این صورت که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می کند .

بیمه بدنه

پوشش حادثه، آتش سوزی، صاعقه و انفجار از جمله تعهدات اصلی، نسبت به خودروی مورد بیمه می باشد.

 

برای خرید آنلاین بیمه بدنه کلیک کنید

بیمه بدنه

تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مثل سواری ها اتوبوس و کامیون و… که با قدرت موتور روی زمین حرکت می کنند که در صورت برخورد با اجسام ثابت یا متحرک و یا واژگون شدن آنها خسارت ببینند تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

خطرات تحت پوشش بیمه نامه بدنه

 • خطرات اصلی: حادثه، آتشسوزی، صاعقه، انفجار و سرقت کلی
 • خطرات اضافی: شکست شیشه، ایاب و ذهاب، پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی، سیل و زلزله و آتشفشان، سرقت درجا (کلیه لوازم )، سرقت درجا ( لوازم مورد درخواست )، طوفان و گردباد و تگرگ

جهت پوشش هر یک از خطرات اضافی ، نیاز به پرداخت حق بیمه اضافی می باشد .

بلایای طبیعی:خطرات ناشی از بلایای طبیعی مثل طوفان ،گردباد،تندباد،سیل،زلزله و …. .

پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی:پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی به مورد بیمه که منجر به خسارت شود.

ارزش نوسانات بازار:ارزش مورد بیمه با توجه به بازار آن(شرایط تورمی و…)نوسان پیدا کند تحت پوشش می باشد.

سرقت درجا کلیه لوازم:در صورت سرقت جزیی مورد بیمه مثل سرقت آچار چرخ و ضیط و پخش و … اگر هر کدام از این وسایل دزدیده شود تحت پوشش قرار دارد.

سرقت درجا لوازم مورد درخواست: این پوشش در موقع بیمه نمودن مورد بیمه توسط بیمه گذار،لوازمی که مربوط به مورد بیمه می باشد درخواست می کند و در مقابل سرقت تحت پوشش قرار می گیرد.مثلا” می خواهد فقط ضبط و پجش اگر دزدیده شود تحت پوشش باشد.

پوشش هزینه ایاب و ذهاب: هزینه های مربوط به رفت و آمد بیمه گذار در دورانی که خودروی مورد بیمه، جهت بازسازی و تعمیرات ناشی از حادثه متوقف می باشد.

شکست شیشه: هر واقعه ناگهانی که توسط یک عامل خارجی، منجر به شکست شیشه مورد بیمه شود تحت پوشش می باشد.

مواردی که در محاسبه حق بیمه بدنه اثر می گذارد:

 1. ارزش وسیله نقلیه : توسط کارشناس بازدید تعیین می شود.
 2. وضعیت بیمه نامه سال قبل: که قبلا” خسارت داشته یا نداشته؟اگر نداشته باشد تخفیف شامل او می شود ولی اگرخسارت داشته باشد جریمه نمی شود چون بیمه بدنه اختیاری و برای بیمه گذار می باشد و درصورت خسارت به مورد بیمه خود شخص متضرر می شود.ولی اگر خسارت زیاد داشته باشد ممکن است بیمه گر از بیمه کردن آن صرفه نظر نماید.
 3. سواری ها = سیلندر        بارکش(کامیون و …) = تناژ            اتوکار(اتوبوس و مینی بوس و…) = ظرفیت نفرات ،          موتورسیکلتها = سیلندر
 4. نوع کاربری: کاربری مورد بیمه که مثلا” مورد بیمه در خودروهای سواری شخصی،تاکسی،آژانس و… باشد.
 5. خطرات تبعی: خطراتی که بیمه گذار درخواست می کند.